§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Postanowienia niniejszego Regulaminu zostały sporządzone w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący ustanawiają regulacje dotyczące korzystania z portalu.
Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu są m.in:
a) rodzaje i zakres usług portalu,
b) warunki korzystania przez użytkowników indywidualnych z portalu,
c) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem portalu,
d) prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Użytkowników portalu,
e) prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego portal,
f) warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług portalu,
g) tryb postępowania reklamacyjnego.
Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
Właścicielem i Administratorem portalu regionalnego jest inprink.com
Portal inprink.com udostępnia Użytkownikowi możliwość bezpłatnego czasowego zamieszczania ogłoszeń kupna - sprzedaży, wynajmu w określonym czasie (8,14,30 dni).
Portal może publikować nie tylko własne treści, ale również informacje i materiały pochodzące od osób trzecich. Materiały publikowane na łamach portalu mają charakter wyłącznie informacyjny.
§ 2
DEFINICJE

Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:
Abonament - uiszczane przez Użytkownika wynagrodzenie za usługi świadczone przez Administratora.
Administrator - inprink.com - usługodawca kierujący i nadzorujący działanie portalu.
Adres e-mail – elektroniczne konto pocztowe służące do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail za pośrednictwem Internetu.
Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
Konto - Prowadzone oraz aktywowane dla Użytkownika przez Administratora dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła) miejsce na portalu, w którym znajdują się wszystkie dane dotyczące Użytkownika, gdzie każdy zarejestrowany Użytkownik może wprowadzić oraz modyfikować swoje dane i inne elementy związane z zarejestrowaniem na portalu.
Materiały – teksty, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do portalu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać opublikowane na portalu.
Nazwa Profilu/Loginu - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, wybrana przez Użytkownika podczas rejestracji na portalu.
Ogłoszenie – udostępnienie miejsca Użytkownikowi na portalu inprink.com umożliwiające przedstawienie swojej oferty.
Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług przez portal ogłoszeniowy inprink.com
Rejestracja - procedura zakładania konta.
Serwis – usługa polegająca na udostępnieniu danych i umożliwieniu ich wprowadzania, dostępna pod adresem www.inprink.com
Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.
Użytkownik - usługobiorca występujący jako „Użytkownik zarejestrowany”, korzystający z zasobów portalu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie, który zawarł umowę o świadczenie usług z Administratorem.
Zasoby portalu - udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie materiały.
§ 3
REJESTRACJA NA PORTALU. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

Użytkownikiem portalu może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uregulowana w art. 331 Kodeksu cywilnego, która zapoznała się i zaakceptowała niniejszy Regulamin.
Rejestracja na portalu jest dobrowolna, wymaga jednak zaakceptowania Regulaminu.
Każda osoba z chwilą rozpoczęcia korzystania z portalu zobowiązana jest zapoznać się z treścią Regulaminu.
Każda osoba, która przystępuje do korzystania z niniejszego portalu tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem stron internetowych portalu.
Rejestracja w portalu dostępna jest z wykorzystaniem API serwisu Facebook.com. Przejście procesu rejestracji konta jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
a) zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy,
b) przystępuję do korzystania z usług portalu dobrowolnie,
c) spełniam przewidziane w Regulaminie warunki stania się Użytkownikiem portalu,
d) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym nie naruszają praw osób trzecich i nie zostały umieszczone bez zgody osób trzecich,
e) wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
f) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, o których mowa w § 9 niniejszego Regulaminu,
g) wszelkie dane i informacje składające się na Profil przekazuję do portalu dobrowolnie,
h) wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu portalu, a także informacji handlowych (reklam oraz nowości) portalu i jego kontrahentów.
i) podane w procesie rejestracji dane są kompletne i rzetelne.
Do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach portalu, na warunkach określonych w Regulaminie, dochodzi:
a) w przypadku Użytkowników zarejestrowanych - po rejestracji przez API facebook, akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na otrzymywanie nowości z portalu.
W terminie 7 dni od zawarcia umowy, o którym mowa w § 3 ust. 8 lit. a oraz lit. b niniejszego Regulaminu, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie.
Umowa o świadczenie usług zawierana jest na czas nieokreślony.
Administrator oraz Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieokreślony. Wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony możliwy jest z 7 dniowy okresem wypowiedzenia.
§ 4
DZIAŁANIE PORTALU

Użytkownik zarejestrowany może zamieścić ogłoszenie na portalu. Zamieszczenie ogłoszenia polega na wypełnieniu formularza ogłoszenia umieszczonego w Serwisie.
Zamieszczanie ogłoszenia, ze zdjęciem lub bez, jest bezpłatne. Czas emisji ogłoszenia na portalu wynosi 30 dni i może być przedłużany.
§ 5
PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Użytkownik jest uprawniony do zamieszczania oraz odtwarzania materiałów, w szczególności ogłoszeń, znajdujących się w portalu, które przewidziane są w niniejszym Regulaminie.
Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem portalu do celów komercyjnych. Dane kontaktowe Użytkowników pojawiające się przy ogłoszeniach i aukcjach mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane - do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.
Zabronione jest przekazywanie do portalu wszelkich materiałów, komentarzy, wypowiedzi, itp. zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym. Zaznacza się, iż treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Administratora.
Niedozwolone jest wykorzystywanie portalu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu portalu. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.
Zabrania się umieszczania w treści ogłoszeń drobnych, reklamy innych serwisów www poprzez podanie ich nazwy.
Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w niniejszym portalu na własne ryzyko i odpowiedzialność.
Korzystanie z portalu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Administratorowi, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym Regulaminem lub w inny sposób zabronionym bądź wyrządzającym komukolwiek szkodę bądź krzywdę. Tylko zarejestrowany Użytkownik może w pełni korzystać z usług, jakie świadczy portal.
Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych na portalu. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności umieszczanych materiałów.
Konto użytkownika oraz ogłoszenie może zostać usunięte z portalu, gdy Użytkownik podejmuje działania na niekorzyść Administratora lub narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z portalu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem.
Konto użytkownika oraz ogłoszenie może zostać usunięte z portalu bez podawania przyczyn ze strony Administratora, gdy Administrator uzna to za konieczne.
Usunięcie konta Użytkownika oraz ogłoszenia z portalu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy między Administratorem a Użytkownikiem.
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta.
§ 6
PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

Administrator zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania bądź usuwania materiałów, ogłoszeń i treści o charakterze bezprawnym, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.
Administrator oświadcza, że materiały, ogłoszenia i informacje składające się na zasoby portalu, są zbierane i redagowane z należytą starannością, w celu zapewnienia rzetelności, aktualności i kompletności przygotowywanego Serwisu, jednak materiały te nie mogą być przedmiotem jakiejkolwiek odpowiedzialności Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu treści, za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika, informacji uzyskanych za jego pośrednictwem, a w szczególności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje publikowane w serwisie.
Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania w treści ogłoszenia przez Użytkownika, nieprawdziwych czy niepełnych danych, czy zapewnieniu o właściwościach, których rzecz nie posiada, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń zamieszczonych na portalu, a także za nie dojście do skutku tychże transakcji.
Na Administratorze nie spoczywa odpowiedzialność za działania osób trzecich, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów portalu. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika.
Administrator zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości niniejszego portalu w każdym czasie bez konieczności wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.
§ 7
OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z PORTALU

Administrator dołoży wszelkich starań, aby portal oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
Administrator zastrzega, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne awarie oraz przerwy techniczne w działaniu portalu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych. Ich częstotliwość oraz czas trwania uzależniony jest od potrzeb technicznych.
Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług portalu.
Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego wyłączenia działania portalu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
§ 8
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator zbiera tylko te dane, które są konieczne do należytego świadczenia oferowanych przez Administratora i portal usług.
Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym. Rejestracja Użytkownika na portalu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora.
Baza danych osobowych Użytkowników oraz informacji podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
Administratorem danych osobowych jest Administrator portalu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Administrator portalu dba o zachowanie prywatności i anonimowości Użytkowników oraz zapewnienie im oraz powierzanym danym bezpieczeństwa. Portal wykorzystuje informacje o Użytkownikach wyłącznie w celu: zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, informowania Użytkowników o zmianach na portalu, informowania o ofertach bądź możliwościach promocyjnych, monitorowania naruszeń prawa lub niniejszego Regulaminu.
Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do portalu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Administrator zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu portalu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu portalu jest dokonywane na podstawie przesłania do Administratora danych pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu portalu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z portalu oraz wypowiedzeniem umowy.
Wraz z usunięciem konta Administrator usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury.
§ 9
WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z PORTALU

Techniczne warunki korzystania z portalu, mają znaczenie dla poprawności funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na jego aktywnym koncie.
Działania Użytkownika podejmowane niezgodnie z warunkami użytkowania w sposób umyślny lub nieumyślny podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika.
Do korzystania z usług portalu oraz jego zasobów niezbędny jest: komputer, połączenie z siecią internetową, dowolna przeglądarka internetowa (obsługująca cookies, JavaScript), posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail) oraz inne oprogramowanie wymagane do skutecznego działania portalu. Za prawidłowość i konfigurację powyższych zasobów odpowiedzialny jest Użytkownik we własnym zakresie.
Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze plików „cookies” w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu).
§ 10
REKLAMACJE

Zakłócenia w funkcjonowaniu portalu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi.
Reklamacje rozpatruje Administrator.
Reklamacja składana przez Użytkownika, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług, powinna określać:
a) oznaczenie Użytkownika, w sposób umożliwiający jego identyfikację,
b) przedmiot reklamacji,
§ 11
PŁATNOŚCI

Operatorem płatności jest ePłatności sp. z o.o. sp. k. , ul. 27 Stycznia 9, 34-120 Andrychów, +48 570 910 002, biuro@leaders.net.pl - właściciel seriwsu Hotpay.pl
Właścicielem serwisu E-FootballManager.com jest Mateusz Damazyn, ul. Racławicka 12/7, 85-041 Bydgoszcz, info@e-footballmanager.com